Bilance cestovního ruchu v Kutné Hoře za rok 2019

Spolu s nárůstem turistů po celém světě vzrůstá počet diskuzí na téma cestovního ruchu, které se přímo dotýkají také našeho města. Za rok 2019 vzrostla celková návštěvnost kutnohorských památek o 11 % čili téměř o 146 000 návštěvníků.

Finanční přínos do městské kasy nelze jednoznačně vyjádřit, protože se týká i objektů a turistických cílů, které nespadají pod správu města. V rámci ČR je cestovní ruch hodnocen pomocí satelitního účtu cestovního ruchu a v roce 2017 byl vyhodnocen jeho podíl 2,9 % na hrubém domácím produktu ČR. Do přínosů cestovního ruchu v Kutné Hoře, které je možné vyčíslit, spadají tržby informačního centra (IC) za prodané suvenýry. Tržby se od 2013 zdvojnásobily. Celkové příjmy IC města Kutné Hory činily loni 1 521 152 korun. Poplatky z ubytovací kapacity spolu s poplatkem lázeňským a rekreačním v roce 2019 přinesly 1 450 338 korun do městské kasy. Nově budou dle zákona č. 278/2019 Sb. nahrazeny poplatkem z pobytu ve výši 21 korun za den, což je součet dvou předchozích poplatků, tedy maximální možnou výši, kterou zákon umožňuje. Stejnou výši poplatku z pobytu lidé zaplatí ve většině turistických měst v ČR jako například v Českém Krumlově, Praze, Třeboni, Špindlerově Mlýně apod.

Kutná Hora se dlouhodobě potýká s problémem parkování turistických autobusů. K řešení situace by mohl dopomoci nový generel dopravy, který bude dokončen v březnu. Cílem je vytvořit takový systém, který umožní pohodlné parkování autobusů, ale také neomezí místní v pohybu po městě. V minulém roce činily příjmy z parkovacích automatů 1 891 242 korun, opět ovšem nelze rozlišit vlastnictví auta, tedy v jakém poměru se tato částka týká návštěvníků a rezidentů.

Co se týče rozpočtu města pro rok 2019, rozpočet oddělení cestovního ruchu a marketingu (dále jen OCRM) činil pouhé 1 % z celkového rozpočtu města. OCRM má na starost mimo jiné provoz IC na Palackého náměstí a na hlavním vlakovém nádraží. Toto oddělení také úzce spolupracuje a metodicky řídí příspěvkovou organizaci města Průvodcovskou službu Kutná Hora. A v neposlední řadě zajišťuje propagaci města. V roce 2019 byla Kutná Hora prezentována na šesti veletrzích v ČR, navštívilo ji víc než 367 novinářů a zástupců cestovních kanceláří a byla pro ně připravena bohatá poznávací cesta. Tyto návštěvy vyplývají ze spolupráce se Středočeskou centrálou cestovního ruchu a agenturou Czechtourism.

Propagace města je směřována hlavně k českým turistům. Cílíme tedy na rodiny s dětmi, seniory, sportovce a milovníky kultury a historie. Kutnou Horu vždy prezentujeme jako balíček služeb a atraktivních cílů, které se nevejdou do jednoho dne. Velkou část propagace také zprostředkovávají kutnohorské farnosti, které mají ve své správě dvě nejnavštěvovanější památky. V roce 2019 vznikla navíc Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko, která bude propagovat celou oblast a nabídne návštěvníkům turistické atraktivity a balíčky, pro které se vyplatí v oblasti zůstat déle. Na OCRM aktivně sledujeme trendy v cestovním ruchu a marketingu a snažíme se jim přizpůsobovat. V oblasti cestovního ruchu momentálně roste individuální turistika, což je pro Kutnou Horu dobré znamení.

„Věřím tomu, že cestovní ruch se může pro Kutnou Horu stát významným zdrojem financí, ale zároveň je důležité vždy myslet v této souvislosti také na občany našeho města. Vše, co má sloužit turistům, by mělo být využitelné i pro místní, a ne je omezovat,“ doplňuje místostarostka Silvia Doušová, která má cestovní ruch na starosti. Průvodcovská služba Kutná Hora, p. o. (dále jen PSKH), v tuto chvíli nabízí 10 okruhů městem, jichž v roce 2019 využilo téměř 9 000 návštěvníků. Minulý rok byly zavedeny nové prohlídky s názvem „Historkovné“ a „Parkovné“, které odkrývají nejzajímavější historky města a historii parků v Kutné Hoře. Právě tyto prohlídky jsou zaměřeny nejen na turisty, ale také na místní obyvatele. Průvodcovská služba se rovněž orientuje na rozšíření kulturního vyžití v Kutné Hoře v podobě pořádání speciálních prohlídek a akcí, například kreativních tvořivých dílen, tematických koncertů, Vítání jara a programů pro místní základní a mateřské školy. „Fungování Průvodcovské služby probíhá s podporou paní místostarostky, která se zapojuje do akcí pořádaných PSKH a vede s ní debaty ohledně cestovního ruchu, plánování a možného růstu Průvodcovské služby do budoucna“ uvádí ředitelka Průvodcovské služby Andrea Kapounková a dodává: „Tak jako minulý rok i v roce 2020 budeme pokračovat ve spolupráci s kutnohorskými farnostmi, hotely a dalšími objekty. V roce 2019 jsme také nově navázali spolupráci s Měšťanským pivovarem a Muzeem knihtisku, kterou budeme nadále rozvíjet.“

„Cestovní ruch je potřeba plánovat dopředu, a myslet na jeho udržitelnost. Kutná Hora je stále město, kde lidé chtějí bydlet, probíhá zde spousta kulturních událostí, a bylo by škoda ho orientovat pouze na cestovní ruch. Naopak je potřeba nalákat místní obyvatele, aby se zvýšil pohyb v centru města,“ dodala Silvia Doušová. OCRM každý rok připravuje kulturní kalendář, který je dostupný v tištěné formě v informačních centrech, pravidelně v Kutnohorských listech, online na webu města a v roce 2019 jsme začali zveřejňovat víkendové akce na Facebooku Kutná Hora, na nějž ve spolupráci s oddělením kultury přidáváme i události, které město pořádá.

V Kutné Hoře 4. 2. 2020
tz, Monika Pravdová

2020_02_04_Bilance cestovního ruchu v Kutné Hoře za rok 2019 (975,92 kB)

Home » Destinace » Cestovní ruch » Tiskové zprávy » Bilance cestovního ruchu v Kutné Hoře za rok 2019

Nahoru