Instagram soutěž #fotokh2017

Pravidla foto soutěže na Instagramu 

Soutěž probíhá od 1. 8. 2017 do 30. 9. 2017. Vyhlášení vítězů proběhne 15. 10. 2017.

1. Organizátor
Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

IČO:00236195
DIČ:CZ00236195

2. Hlavní výhra
1)       Iphone 7 vyhrává fotka s největším počtem hlasů (srdíček).
2)       víkend pro dva – zahrnuje ubytování se snídaní pro 2 osoby a 2 vstupenky do 3 památkových objektů v Kutné Hoře (katedrálu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, kostnici a chrám sv. Barbory) Tuto cenu získá soutěžící, jehož fotografie nejvíce zaujme porotu.

Jak soutěžit:
Zveřejněte na svém instagramovém profilu fotografii (selfie) z Kutné Hory před jakoukoli památkou. Přidejte univerzální hashtag pro tuto soutěž #fotokh2017 a sbírejte hlasy.

Soutěž trvá od 1. 8. do 30. 9. 2017 a vyhlášení proběhne 15. 10. 2017.

 

3. Účastníci soutěže
3.1. Soutěž je otevřená pouze pro občany České republiky. Účastníci musí mít min. 15let.
3.2. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže
vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

4. Příspěvky do soutěže, výběr a vyhlašování a kontaktování vítěze
4.1. Žádný nákup není podmínkou soutěže.

4.2. Do soutěže budou schváleny pouze fotografie dětí ve věku od 0 - (cca) 4 let, které nebudou
shledány vulgárními nebo jinak pohoršujícími. Soutěžící se zavazuje publikovat jen fotografie
svého dítěte (nebo jiného dítěte se souhlasem jeho zákonného zástupce). Účastí v soutěži
soutěžící potvrzuje, že zveřejněním fotky neporušuje žádná autorská práva a má souhlas
zákonného zástupce.

4.3. Pro účast v soutěži je nutné sledovat profil visitkutnahora na instagramu.

4.4. Organizátor soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané fotografie,
fotografie, které se vůbec nenahrály nebo se k organizátorům z jakéhokoliv jiného důvodu
vůbec nedostaly.

4.5. Vítěz soutěže bude kontaktován zprávou na instagramu.
Organizátor soutěže pošle výhru vítězi na adresu, kterou vítěz dodá poté, co bude
informován o své výhře.

4.6. Z každého profilu může být poslána pouze jedna fotografie. Každá fotografie může být
vložena/soutěžit jen jednou.

4.7. Účastník soutěže, který vyhraje, je povinen odpovědět na zprávu s informací o
výhře organizátorovi nejpozději do 14ti dnů a informovat jej o adrese, na kterou si přeje výhru
zaslat. Pokud tak do 14ti dnů od odeslání zprávy s informací o vítězství neučiní, výhra
propadá. Organizátor není povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat.

5. Nahrávání fotografií do soutěže

5.1. Nahráním fotografií do soutěže soutěžící garantuje organizátorovi právo na neodvolatelné,
trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné
využití nahrané fotografie ve všech médiích a celosvětově. Právo zahrnuje změnu velikosti
fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.

5.2. Zasláním jakékoliv fotografie soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či
informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo
publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit
veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými
právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene;

5.3. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit
nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné fotografie nebo informace, které soutěžící nahrál,
a může na základě svého vlastního uvážení omezit, odstranit, upravit, změnit nebo odstranit
jakoukoliv fotografii, kterou soutěžící nahrál.

5.4. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení,
hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a
hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou
fotografií.

5.5. Nahráním fotografie soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné
nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem.

5.6. Fotografie, kterou soutěžící do soutěže nahraje, se stává majetkem organizátora.
Organizátor nemá povinnost fotografie uchovávat ani vracet.

6. Udílení ceny

6.1. Vítěz je výlučně odpovědný za všechny daně a poplatky, které s výhrou mohou souviset.
Výhra bude zaslána výherci do sedmi dní ode dne, kdy zašle adresu, na kterou má být výhra
zaslána.

6.2. Vítěz je povinen po oznámení o výhře, které bude zasláno zprávou na instagramu, dodat své jméno a adresu, na kterou si přeje výhru zaslat. Dodací adresa může být pouze v rámci České
republiky. Zasílání do zahraničí je vyloučeno. Výhra bude zaslána vítězi na
náklady organizátora. Vítěz nemůže požadovat za výhru jakoukoliv náhradu.

6.3. Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady,
škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi.
Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.

6.4. Pokud ohlášená výhra se z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji může
nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.

6.5. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv. Pokud máte
nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na:
e-mail: kumstyrova@mu_kutnahora_cz

7. Hlasování

7.1. Veřejnost/fanoušci @visitkutnahora budou vyzváni, aby volili z nahraných fotografií.

7.2. Vítězem je soutěžící, jehož fotografie získá nejvíc hlasů. V případě stejného počtu hlasů
si organizátor vyhrazuje právo vybrat vítěze z fotografií se shodným počtem hlasů dle svého
uvážení.

8. Všeobecné obchodní podmínky

8.1. Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Instagramem. Vaše
informace zasíláte organizátorovi soutěže a ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

8.2. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z
důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu,
podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost,
spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž
dle svého uvážení zrušit nebo změnit.

8.3. Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která a) se pokusí
o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže, b) poruší Pravidla soutěže, c)
poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo d) jedná nesportovně
nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.